CENTRALNY REJESTR CHORÓB ZAWODOWYCH

Kierownik: prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia-Dąbrowska
tel./fax: (0 42) 6314 562, 6314 564
e-mail: wies@imp.lodz.pl


 

Baza danych o chorobach zawodowych prowadzona jest w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi od 1971 r. W 1999 r. przekształcono ją w Centralny Rejestr Chorób Zawodowych (księga rejestrowa 000123, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Celem Rejestru jest zbieranie i przetwarzanie danych dotyczących stwierdzonych chorób zawodowych oraz opracowywanie analiz kształtowania się zapadalności na te choroby.

Dokumentem źródłowym jest "Karta stwierdzenia choroby zawodowej". "Karta" wypełniana jest i przesyłana do Instytutu Medycyny Pracy przez stacje sanitarno-epidemiologiczne dla każdego stwierdzonego przypadku choroby zawodowej. Zawiera ona m.in:
 
punktor nazwę jednostki chorobowej wg wykazu chorób zawodowych, datę rozpoznania, nazwę placówki, która rozpoznała chorobę,
punktor dane dotyczące zakładu pracy (nazwa, adres, działalność wg PKD),
punktor dane o narażeniu (stanowisko pracy, czynniki szkodliwe, okres narażenia),
punktor dane dotyczące dochodzenia epidemiologicznego (stanowisko i miejsce pracy osoby przeprowadzającej dochodzenie)

Na podstawie zbioru "Kart", które nadesłano do Rejestru opracowywany jest corocznie biuletyn o chorobach zawodowych w Polsce. Biuletyn można nabyć za pośrednictwem Zakładu Epidemiologii Środowiskowej (tel./fax. (42) - 6314-562).

Od 2003 roku polskie dane o chorobach zawodowych zostały włączone do statystyki europejskiej i przesyłane są do EUROSTAT-u zgodnie z obowiązującą w tym systemie metodyką opracowania danych.

     Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zawodowychPowrot