Instytut Medycyny Pracy w Łodzi organizuje i prowadzi porównania międzylaboratoryjne dla następujących rodzajów badań:

  1. Program badań biegłości w zakresie oznaczania substancji toksycznych w powietrzu środowiska pracy.
  2. Program badań biegłości w zakresie oznaczania podstawowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego .
  3. Program badania biegłości laboratoriów  wykonujących analizy  wolnej krystalicznej krzemionki w pyłach środowiska pracy.
  4. Program porównań międzylaboratoryjnych w zakresie oznaczań stężeń respirabilnych włókien mineralnych w powietrzu środowiska pracy.
  5. Program badań biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów hałasu w środowisku pracy

Organizacja programów badań biegłości / porównań międzylaboratoryjnych jest zgodna z wymaganiami przewodnika ISO/IEC 43-1:1997 w zakresie zarządzania i prowadzenia badań.
Laboratoria IMP prowadzące ww programy  posiadają akredytację udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie: badań chemicznych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza w środowisku pracy oraz pomiarów czynników fizycznych w środowisku pracy:

Zakład Zagrożeń Chemicznych - Zakres akredytacji laboratorium badawczego nr AB 215
Zakład Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia - Zakres akredytacji laboratorium badawczego nr AB 497
Zakład Zagrożeń Fizycznych - Zakres akredytacji laboratorium badawczego nr AB 328


1. Program badań biegłości w zakresie oznaczania substancji toksycznych w powietrzu środowiska pracy (IMP-Tox) - oferta; formularz zgłoszenia , tabela

Organizatorem programu jest Pracownia Monitoringu Środowiska Zakładu Zagrożeń Chemicznych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.
Program polega na wykonaniu przez laboratoria w tym samym czasie analiz wybranego materiału kontrolnego. Materiał kontrolny składa się z odpowiedniego dla danej techniki analitycznej/metody medium pochłaniającego (nośnika) i oznaczanej substancji toksycznej. Przygotowuje się 4 próbki kontrolne dla danej substancji o różnych zawartościach w przedziale stężeń (wyrażonych w mg w próbkach kontrolnych)

Wyboru substancji oznaczanych w danym roku kalendarzowym dokonuje organizator programu (patrz oferta).

W jednej rundzie kontrolnej można otrzymać od jednej do pięciu substancji.
Po każdym sprawdzianie kontrolnym otrzymane wyniki analiz próbek kontrolnych opracowywane są statystycznie. Wyniki dla każdej oznaczanej substancji wysyłane są uczestnikom w formie raportu.
Program realizowany jest od 1984 r., w cyklu rocznym, w danym roku kalendarzowym przeprowadza się 2 rundy kontrolne.
Informacji związanych z uczestnictwem w programie badań biegłości oznaczań substancji chemicznych udziela dr Małgorzata Kula

Instytut Medycyny Pracy
Zakład Zagrożeń Chemicznych
Pracownia Monitoringu Środowiska
ul. Św. Teresy 8
91-348 ŁÓDŹ
e-mail: mk@imp.lodz.pl , jpgrom@imp.lodz.pl
lub telefonicznie: dr Małgorzata Kula (042) 631-48-23 , dr Jan Gromiec (042) 631-48-18

2. Program badań biegłości w zakresie oznaczania podstawowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (IMP-Atm)

Próbki ditlenku azotu (1-10 mg/ml) w roztworze wodnym przygotowane w ramach program badań biegłości w zakresie oznaczania substancji toksycznych w powietrzu środowiska pracy (IMP-Tox)  mogą służyć również do oceny biegłości w zakresie oznaczania podstawowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.

Instytut Medycyny Pracy
Zakład Zagrożeń Chemicznych
Pracownia Monitoringu Środowiska
ul. Św. Teresy 8
91-348 ŁÓDŹ
e-mail: mk@imp.lodz.pl , jpgrom@imp.lodz.pl
lub telefonicznie: dr Małgorzata Kula (042) 631-48-23 , dr Jan Gromiec (042) 631-48-183. Program badań biegłości laboratoriów wykonujących analizy wolnej krystalicznej krzemionki w pyłach środowiska pracy(IMP-WKK)
- informacja; formularz zgłoszenia

Organizatorem programu jest Pracownia Aerozoli Zakładu Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.
Program polega na wykonywaniu przez laboratoria w tym samym czasie oznaczań wolnej krystalicznej krzemionki w 5 próbkach materiału kontrolnego. Materiał kontrolny stanowią pyły przygotowane z surowców, materiałów bądź odpadów przemysłowych, zawierające krystaliczną krzemionkę od ok. 1 do 100%. Wraz z próbkami kontrolnymi uczestnicy otrzymują materiał odniesienia – kwarc wzorcowy.
Po każdej serii oznaczań kontrolnych otrzymane wyniki analiz są opracowywane statystycznie. Ocena wyników jest każdorazowo wysyłana uczestnikom w formie raportu.
Program realizowany jest od 1994 roku, w cyklu rocznym, w każdym roku kalendarzowym przeprowadza się dwie serie oznaczeń kontrolnych.
Informacji związanych z uczestnictwem w programie badań biegłości oznaczań krystalicznej krzemionki udziela dr Aleksandra Maciejewska

Instytut Medycyny Pracy
Zakład Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia
Pracownia Aerozoli
ul. Św. Teresy 8
91-348 ŁÓDŹ
e-mail: wkk@imp.lodz.pl
lub telefonicznie: dr Aleksandra Maciejewska (042) 631-48-36

4. Program porównań międzylaboratoryjnych w zakresie oznaczań stężeń respirabilnych włókien mineralnych w powietrzu środowiska pracy (IMP-Res)

Organizatorem programu jest Pracownia Aerozoli Zakładu Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.
Program polega na wykonaniu przez uczestników kontroli, raz w roku, oznaczań liczby włókien respirabilnych w 1 mm2 każdego z 8 preparatów krążących wśród laboratoriów. Preparaty kontrolne wykonywane są w Pracowni Aerozoli z prób powietrza pobieranego na różnych stanowiskach pracy z ekspozycją na pył zawierający azbest lub sztuczne włókna mineralne. Preparaty kontrolne zawierają od 20 do 500 włókien w 1 mm2.
Po każdej serii kontrolnej uczestnicy otrzymują ocenę wyników analiz uwzględniającą klasyfikację analityków do trzech klas jakości: o wysokiej precyzji oznaczań (klasa I), zadawalającej precyzji oznaczań (klasa II) i niezadowalającej precyzji oznaczań (klasa III).
Program realizowany jest od 1992 roku, w cyklu rocznym, w każdym roku kalendarzowym przeprowadza się dwie wymiany preparatów.
Informacji związanych z uczestnictwem w programie porównań międzylaboratoryjnych oznaczań stężeń respirabilnych włókien mineralnych udziela mgr Grażyna Stroszejn-Mrowca

Instytut Medycyny Pracy
Zakład Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia
Pracownia Aerozoli
ul. Św. Teresy 8
91-348 ŁÓDŹ
e-mail: mrowgra@imp.lodz.pl
lub telefonicznie: mgr Grażyna Stroszejn-Mrowca (042) 631-48-34


5. Program badań biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów hałasu w środowisku pracy (IMP-Hałas)

Organizatorem i koordynatorem programu są: Pracownia Hałasu i Wibracji Zakładu Zagrożeń Fizycznych oraz Biuro Zapewnienia Jakości.
Badania biegłości są przewidziane dla laboratoriów badawczych akredytowanych lub wdrażających system zarządzania zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Ogólnym celem badań jest potwierdzenie na podstawie porównań międzylaboratoryjnych, zdolności laboratoriów w zakresie pomiarów hałasu w środowisku pracy zgodnie z PN-N-01307:1994 i PN-ISO 9612:2004.
Badania biegłości odbywają się w sposób ciągły, w odstępach czasu uzależnionych od liczby zgłoszeń. Przewiduje się, że poszczególne laboratoria będą brać udział co najmniej raz w roku w jednym badaniu biegłości.
Pojedyncza sesja badania biegłości obejmuje:

Obiektami badań są dwa stanowiska pracy w kontrolowanych warunkach ekspozycji na hałas przygotowane przez organizatora badań.
Przewidywany czas realizacji badań przez uczestnika programu (laboratorium) na terenie IMP wynosi około 2-3 godzin.
Po każdej sesji badań biegłości otrzymane wyniki badań są opracowywane statystycznie. Ocena wyników jest każdorazowo wysyłana uczestnikom w formie raportu.
Informacji związanych z uczestnictwem w programie badań biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów hałasu w środowisku pracy udziela dr inż. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska i mgr Małgorzata Zamojska.

Termin badań biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne
w zakresie pomiarów hałasu w środowisku pracy: 18-20.11.2008

Instytut Medycyny Pracy
Zakład Zagrożeń Fizycznych
Pracownia Hałasu i Wibracji
ul. Św. Teresy 8
91-348 ŁÓDŹ
e-mail:   mpawlusz@imp.lodz.pl   zamojska@imp.lodz.pl
lub telefonicznie: dr inż. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska (042) 631-45-22, mgr Małgorzata Zamojska (042) 631-45-25

Zgłoszenia: przyjmowane są w Pracowni Hałasu i Wibracji Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
tel.: (0 42) 63 14 525, tel/fax: (0 42) 63 14 519, lub email: zamojska@imp.lodz.pl   formularz zgłoszenia

 Powrot