POLSKIE TOWARZYSTWO
HIGIENISTÓW PRZEMYSŁOWYCH

logo.tif (457872 bytes)

WB00681_.gif (2716 bytes)

 Aktualności O nas ... Sympozja Seminaria/Kursy Z życia PTHP


POLSKIE TOWARZYSTWO HIGIENISTÓW PRZEMYSŁOWYCH
organizuje szkolenia obejmujące różnorodne grupy zagadnień związanych z zagrożeniami istniejącymi w środowisku pracy oraz z bezpieczeństwem i higieną pracy

W naszych szkoleniach szczególny nacisk kładziemy na przykłady i ćwiczenia praktyczne!!!

Możliwość przeprowadzenia szkolenia także w siedzibie firmy zamawiającej!

 

Ramowa tematyka szkoleń:

Substancje chemiczne:

Ø      prawne i praktyczne aspekty jednolitej unijnej polityki w obszarze chemikaliów – obowiązki producentów, importerów, dalszych użytkowników i dystrybutorów wynikające z rozporządzeń REACH, CLP oraz ustawy o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach,

Ø      klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych – wprowadzenie unijnego systemu opartego na GHS,

Ø      szacowanie ekspozycji zawodowej,

Ø      techniki pomiarowe stężeń czynników szkodliwych na stanowiskach pracy,

Ø      bezpomiarowa ocena narażenia z zastosowaniem modeli zgodnie
z zaleceniami Unii Europejskiej,

Ø      wartości referencyjne w ocenie narażenia: najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS), pochodny poziom nie powodujący zmian (DNEL),

Ø      ocena ryzyka zdrowotnego wynikającego z narażenia na substancje chemiczne,

Ø      czynniki rakotwórcze lub mutagenne w środowisku pracy – obowiązki pracodawcy i służb BHP w zakładzie pracy.

 

Czynniki fizyczne – zagadnienia dotyczące pomiarów i oceny:

Ø      hałas, hałas infradźwiękowy, szacowanie ryzyka uszkodzenia słuchu spowodowanego hałasem,

Ø      pola elektromagnetyczne,

Ø      pyły przemysłowe,

Ø      mikroklimat - ocena środowisk cieplnych,

Ø      zasady ekspozycji zawodowej na drgania mechaniczne.

 

Kontrola jakości:

Ø      metody sterowania jakością badań czynników szkodliwych na stanowiskach pracy,

 

Ø      walidacja metod badań i szacowanie niepewności pomiaru czynników szkodliwych na stanowiskach pracy,

Ø      badania biegłości – organizacja i wykorzystywanie wyników.

 

PTHP organizuje również szkolenia na zamówienie firm opracowane pod kątem konkretnych, interesujących dla zleceniodawcy zagadnień (możliwość przeprowadzenia szkolenia także w siedzibie firmy).

Wykłady  prowadzone są przez doświadczonych wykładowców z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi zajmujących się w praktyce zagadnieniami związanymi ze stosowaniem chemikaliów, zagrożeniami stwarzanymi przez czynniki fizyczne i kontrolą jakości.

W zależności od zagadnień, zapraszani są również wykładowcy z innych instytutów naukowo-badawczych, wyższych uczelni oraz z Biura ds. Substancji Chemicznych.